Bestuur en Organisatie

Bestuur

Woningbouwvereniging Maarn wordt geleid door de directeur-bestuurder. Per 1 juli 2018 is de heer K. de Wolf (Kees) directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. U kunt uw vragen aan hem altijd kwijt via de mail service@wbvmaarn.nl .

Corporate Governance

Om ervoor te zorgen dat Woningbouwvereniging Maarn goed wordt geleid, zijn wetgeving, regels en codes voor woningcorporaties gemaakt. Dit vormt samen onze Corporate Governance.

Governancecode

Woningbouwvereniging Maarn onderschrijft de Governancecode woningcorporaties. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

Statuten

Wij vinden deugdelijk bestuur van groot belang. In de statuten van Woningbouwvereniging Maarn en het Bestuursreglement lees je wat het bestuur van de vereniging doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woningbouwvereniging Maarn het Treasurystatuut waarin we bepalingen hebben opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.

Woningbouwvereniging Maarn is een Toegelaten instelling (T.i) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. In het Reglement financieel beleid en beheer maakt Woningbouwvereniging Maarn inzichtelijk op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.

Visitatierapport

Woningbouwvereniging Maarn laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 27 maart 2018. Het bestuur en de RvC heeft een reactie gegeven op het visitatierapport.

Raad van Commissarissen

De raad van Commissarisen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Mette Vernooij
 • De heer Lex Halsema
 • De heer Damy Colon

Hier vind je het rooster van aftreden.

In het Reglement van de RvC staan de regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Om goed te functioneren heeft de RvC vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

Toezichtskader Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van Woningbouwverenging Maarn. De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.

De raad van commissarissen hanteert de volgende uitgangspunten voor de interne governance:

 • Wet- en regelgeving (en wijzigingen daarin en opgaven die daaruit voortvloeien)
 • Statuten en reglementen
 • Planning & Controlcyclus (begroting, rapportages, jaarverslag, etc.)
 • (op te leveren) beleidsstukken
 • prestatieafspraken
 • (de opgaven voortvloeiend uit) de Accountantsrapportage
 • (de opgaven voortvloeiend uit) evaluaties
 • (de opgaven voortvloeiend uit) communicatie met externe toezichthouders
 • (de opgaven voortvloeiend uit) lokale ontwikkelingen.

De raad van commissarissen houdt op basis van deze uitgangspunten toezicht op de bestuurder, instrueert, fungeert als klankbord en controleert.

Beoordeling en beloning van het bestuur

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de RvC en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde. De bevindingen en aandachtspunten wegen mee in de beoordeling. De Raad van Commissarissen (RvC) rapporteert over dit proces in het jaarverslag.

De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘A’. Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2018 in deze klasse is € 87.000,- (op basis van een fulltime aanstelling). Dit betreft het brutosalaris, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

Voor de bestuurder van Woningbouwvereniging is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Beoordeling en beloning van de RvC

Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken. De vergoeding van de de RvC valt volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW.