Governance

Woningbouwvereniging Maarn is een vereniging onder bestuur van een directeur-bestuurder. De taken en verantwoordelijken van het bestuur zijn beschreven in de wet, de statuten, relevante reglementen en procedures en de onderliggende arbeidsovereenkomst. Het bestuur legt daarnaast verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De raad van commissarissen, bestaande uit drie leden, houdt toezicht op de organisatie. Dit doet hij conform de regels van de Governance Code. Minimaal zes keer per jaar vergadert de raad van toezicht.  Het reglement van de raad van commissarissen vindt u hier.

Woningbouwvereniging Maarn hecht veel waarde aan goed, efficiënt en verantwoord bestuur en intern toezicht. Daarom onderschrijven we de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties. De codes bevatten normen voor goed bestuur en goed toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De Governancecode is gekoppeld aan de Aedescode, waarmee de code onderdeel is van de lidmaatschapseisen van brancheorganisatie Aedes.

We onderschrijven de governancecode volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat wij vanuit deze principes gemotiveerd uitleggen als wij ervan afwijken.