Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.

De raad van commissarissen hanteert de volgende uitgangspunten voor de interne governance:

  • Wet- en regelgeving (en wijzigingen daarin en opgaven die daaruit voortvloeien)
  • Statuten en reglementen
  • Planning & Controlcyclus (begroting, rapportages, jaarverslag, etc.)
  • (op te leveren) beleidsstukken
  • prestatieafspraken
  • (de opgaven voortvloeiend uit) de Accountantsrapportage
  • (de opgaven voortvloeiend uit) evaluaties
  • (de opgaven voortvloeiend uit) communicatie met externe toezichthouders
  • (de opgaven voortvloeiend uit) lokale ontwikkelingen.

De raad van commissarissen houdt op basis van deze uitgangspunten toezicht op de bestuurder, instueert, fungeert als klankbord en controleert.