Nieuws


| April 2019 | Verscherpt toezicht Woningbouwvereniging Maarn opgeheven

 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in maart 2019 het verscherpt toezicht op Woningbouwvereniging Maarn opgeheven.


Woningbouwvereniging Maarn heeft vanaf oktober 2017 onder verscherpt toezicht gestaan. Aanleiding van de plaatsing onder verscherpt toezicht was volgens de Aw o.a. de trage voortgang tot verbetering op gebied van governance in brede zin. Het bestuur en de RvC dienden een ‘plan’ te hebben om naar te handelen in het belang voor de zowel de bestuurlijke als financiële continuïteit van Wbv Maarn.

In november 2017 is door de Aw, in het kader van het verscherpt toezicht de opdracht gegeven een herstelplan op te stellen. Dit Ondernemingsplan/Herstelplan 2018-2027 is op 18 april 2018 door de RvC goedgekeurd en vastgesteld. De RvC onderschrijft het voornemen van de directeur-bestuurder om nadrukkelijk te kiezen voor de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzamen, goed onderhoud en uitbreiding van de woningvoorraad. Dit Ondernemingsplan/ Herstelplan 2018-2027 is uiteindelijk half april 2018 ingediend bij de Aw en positief beoordeeld.

Inmiddels heeft de Aw in maart 2019 een governance inspectie uitgevoerd en is het verscherpt toezicht met ingang van maart 2019 opgeheven. Hiermee is een einde gekomen aan een zeer intensieve periode.

Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden.

–> lees het nieuwsbericht van de Autoriteit Woningcorporaties

| maart 2019 | Te huur: Wbv. Maarn biedt nieuwe kluswoning aan

Huurders die zelf een huurwoning met een zeer grote tuin willen opknappen, naar eigen inzicht indelen, willen investeren en in ruil daarvoor een fors lagere huur gaan betalen? Het is mogelijk in Maarn! Vanuit het project kluswoningen wordt er wederom een woning aangeboden.

Dit keer gaat het om de woning aan het Burgemeester E. Langeplein 6 te Maarn gelegen in de wijk Tuindorp. In plaats van een huurprijs voor deze woning van € 720,42 zal de nieuwe huurprijs rond de € 350,- gaan liggen. Er zijn wel een aantal voorwaarden om te kunnen reageren:

  • een geldige inschrijving bij Woningnet regio Utrecht;
  • een maximaal inkomen van € 38.035 euro aan te tonen aan de hand van een inkomensverklaring 2017 van de belastingdienst;
  • een aantoonbaar beschikbaar bedrag van € 30.000 euro ten behoeve van de ‘klussen’.

De sluitingsdatum om te kunnen reageren is 11 april 2019!

Lees verder


Februari 2019 | Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders. Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat 170 woningcorporaties en Urgenda vrijdag 15 februari tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook Woningbouwvereniging Maarn was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

Sneller, meer investeren
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. Woningbouwvereniging Maarn betaalt jaarlijks zo’n €300.000,- verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag zou Woningbouwvereniging Maarn haar huidige verduurzamingsprojecten sneller kunnen realiseren.

Bondgenoot bij klimaatakkoord
Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem
Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.


December 2018 | Prestatieafspraken Utrechtse Heuvelrug

Op 11 december 2018 zijn voor de Utrechtse Heuvelrug de prestatieafspraken getekend. Ondertekenaars zijn de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn en de huurdersorganisaties Huurdersplatform Amerongen en Omstreken, Huurdersvereniging Maarn en Maarsbergen en Huurderscollectief Heuvelrug Wonen. De afspraken zijn een goede basis om gezamenlijk te werken aan voldoende passende en duurzame sociale huurwoningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die zij gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet 2015. De prestatieafspraken gaan in op vijf thema’s:

– betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen

– duurzaamheid

– huisvesting en specifieke doelgroepen

– leefbaarheid

– wonen en zorg

Lees hier de verkorte versie.


18 oktober 2018  | Eerste contract kluswoning Tuindorp getekend

Na een intensieve voorbereiding van wbv Maarn en de nieuwe huurder kan het eerste klusproject van start. Op 18 oktober is de huurovereenkomst voor Schoollaan 48 met bijbehorend klusplan door de huurder, mevrouw T. van Wolferen en de directeur-bestuurder van Wbv. Maarn, de heer K. de Wolf, getekend

Bij deze kluswoning betekent het dat Wbv Maarn beperkt investeert in de woning, maar dat mevrouw van Wolferen de binnenkant van de woning flink zal aanpakken en verduurzamen. Daar staat voor haar een verlaagde huur tegenover. Hiermee behouden we deze sociale huurwoning voor onze doelgroep. Daarnaast verwachten we dat deze aanpak van de Tuindorpwoningen ook een positief effect zal hebben op onze financiele positie.

Binnenkort starten we met de werving en selectie voor een kandidaat voor de tweede kluswoning in Tuindorp.

Zie ook  artikel  stand van zaken kluswoning Maarn d.d. 30 mei  hieronder.


8 oktober 2018 | Stopzetten dienstverlening door Ibuma

Inbuma is per direct, 8 oktober 2018, gestopt met de dienstverlening aan de huurders van woningbouwvereniging Maarn.
Voor uw reparatieverzoeken en voor spoedgevallen belt u tijdelijk rechtstreeks met Heuvelrug Wonen.
U kunt Heuvelrug Wonen telefonisch bereiken van 8.15 – 12.00 uur op nummer 0343-536080.

’s Middags kunt u voor spoed ook bellen met Heuvelrug Wonen. Buiten kantooruren wordt u via het telefoonnummer van Heuvelrug Wonen doorverbonden met Herstelpartner.

Wij gaan zo spoedig mogelijk zoeken naar een definitieve oplossing voor het doorgeven van reparatieverzoeken. Zodra we meer weten lichten wij u in.


 21 juni 2018 | Persbericht

De Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Maarn heeft op 20 juni 2018 ingestemd met de benoeming van Kees de Wolf als nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2018.

De heer Kees de Wolf is een ervaren bestuurder en is al 30 jaar actief in de volkshuisvesting. Hij is een gedreven maatschappelijk betrokken volkshuisvester in hart en nieren. Hij was van 2006 tot 2014 directeur van Stichting Woonzorg Nederland. Vanaf 1982 heeft hij al verschillende functies in de volkshuisvesting gehad. Vanaf 2016 heeft hij nog commissariaten vervuld bij Stichting WOONopMAAT en Woonstichting Naarden.

Hij wil graag de komende jaren leiding geven aan Woningbouwvereniging Maarn om vanuit de dagelijkse praktijk zorg te dragen voor betaalbare sociale huurwoningen in Maarn en Maarsbergen. Hij doet dat in de wetenschap dat er voldoende uitdagingen zijn voor uitvoering van de speerpunten in het beleid van de corporatie: het project kluswoningen, zoeken naar nieuwbouwlocaties en investeren in duurzaamheid.

Woningbouwvereniging Maarn neemt per 1 juli afscheid van interim directeur-bestuurder Peter de Langen. Hij heeft vanaf 18 oktober 2017 leiding gegeven aan de corporatie onder druk van het Verscherpt Toezicht, dat was ingesteld door de Autoriteit Woningcorporaties. In korte tijd moest een herstelplan worden aangeleverd, met veel bijkomende en onderliggende informatie. De Autoriteit Woningcorporaties heeft inmiddels aangegeven dat het herstelplan als voldoende is geaccepteerd en nu een periode van monitoring en rapportering is aangebroken.

Woningbouwcorporatie Maarn heeft bestuurlijk en financieel de zaken op orde, er is een visitatie afgerond, er zijn beleidsstukken opgesteld en is een start gemaakt met de genoemde speerpunten. Wij zien vol vertrouwen de toekomst onder leiding van Kees de Wolf tegemoet.


30 mei 2018 | Stand van zaken kluswoningen in Maarn

Het college van B&W heeft op 29 mei ingestemd met de start van de ‘Pilot kluswoningen’ in Tuindorp Maarn van de Woningbouwvereniging Maarn voor de komende twee jaar.

Woningbouwvereniging Maarn kan en wil vanwege de hoge kosten niet meer investeren in een volledige renovatie van de Tuindorpwoningen in Maarn. Wij willen de woningen wel behouden voor de doelgroep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarom is het concept kluswoningen ontwikkeld om samen met een huurder te investeren in een vrijkomende sociale huurwoning in Tuindorp. De woningbouwvereniging blijft investeren in de meest noodzakelijke voorzieningen en veiligheid van deze woningen. En de huurder gaat in eigen beheer en op eigen kosten aan de slag met de verbetering van de woningen naar eigen wensen en smaak. De woningen worden daardoor als kluswoningen verhuurd. De investeringen van de huurder worden ‘vertaald’ in een korting op de huur van de woning.

Door de publiciteit van de afgelopen dagen komen er veel vragen bij ons binnen, met name de vraag wie in aanmerking komt voor zo’n kluswoning. Daarom een korte toelichting.

Het gaat om vrijkomende woningen in het Tuindorp, gebouwd in 1924, in Maarn. Dit zijn oude woningen waar nog veel in moet gebeuren. Er zal bij mutatie eerst gekeken worden wat er allemaal aan moet gebeuren en welke (beperkte) investeringen Woningbouwvereniging Maarn zal doen.

Om in aanmerking te komen, zal een huurder moeten voldoen aan de gebruikelijke inkomenseisen voor een sociale huurwoning met een huur onder de € 597,30 (zie https://www.woningnetregioutrecht.nl/ ). De woning dient passend te worden toegewezen. Vervolgens zal gekeken worden of de huurder ook voldoende financiële middelen heeft om de investeringen te kunnen betalen. Na deze eerste check moet de huurder een klusplan maken en dat financieel onderbouwen. Als er meerdere kandidaten zijn zal het beste plan in samenhang met inschrijfduur bepalend zijn voor de definitieve toewijzing. Op basis van de investering van de huurder zal de korting op de huurprijs worden vastgesteld.

De klusser krijgt vervolgens 6 maanden de tijd om de woning bewoonbaar te maken en moet er dan ook gaan wonen. Voor het verder afmaken van de klussen is maximaal 2 jaar toegestaan. In het huurcontract wordt alles, inclusief het klusplan van de huurder, vastgelegd. Woningbouwvereniging Maarn zal begeleiden en controleren tijdens het kluswerk.

Op dit moment gaan wij van start met een pilot van 2 woningen. Als u belangstelling heeft, kunt u dat laten weten via service@wbvmaarn.nl Houdt u daarbij rekening met de gestelde eisen en besef dat er een beperkt aanbod is.

Kijk hier voor de publicaties in media:

Gemeentenieuwsbrief week 22:

https://www.heuvelrug.nl/actueel/nieuws_46419/item/pilot-kluswoningen-in-tuindorp-maarn_110563.html

 

Algemeen Dagblad:

https://www.ad.nl/utrecht/woningbouwvereniging-maarn-biedt-klushuis-aan-voor-400-euro-huur-in-de-maand~a4eef8c9/

De Kaap:

http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/lagere-huur-voor-klussers-447601Hieronder vindt u onze nieuwsbrieven met daarin de laatste ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Maarn.

Huurderderbulletin juni 2017