Actueel

Stopzetten dienstverlening door Ibuma

Inbuma is per direct, 8 oktober 2018, gestopt met de dienstverlening aan de huurders van woningbouwvereniging Maarn.
Voor uw reparatieverzoeken en voor spoedgevallen belt u tijdelijk rechtstreeks met Heuvelrug Wonen.
U kunt Heuvelrug Wonen telefonisch bereiken van 8.15 – 12.00 uur op nummer 0343-536080.

’s Middags kunt u voor spoed ook bellen met Heuvelrug Wonen. Buiten kantooruren wordt u via het telefoonnummer van Heuvelrug Wonen doorverbonden met Herstelpartner.

Wij gaan zo spoedig mogelijk zoeken naar een definitieve oplossing voor het doorgeven van reparatieverzoeken. Zodra we meer weten lichten wij u in.

——-

Wat kunt u doen wanneer er achterstanden zijn in uw woonlasten? Inloopspreekuur op het kantoor van Heuvelrug Wonen in Doorn

  • Heeft u vragen of zorgen over geld?
  • Krijgt u wel eens rekeningen die u niet in een keer kunt betalen?
  • Bent u het overzicht over uw inkomsten en uitgaven kwijt?
  • Kunt u uw schulden niet meer volledig aflossen?

Inloopspreekuur op het kantoor van Heuvelrug Wonen
Op 11 juli, 1 augustus en 5 september kunt u tussen 10.00 – 12.00 uur terecht op het inloopspreekuur bij Heuvelrug Wonen, Boswijklaan 50 in Doorn. Laura Lamberts, Schulddienstverlener van de Regionale Sociale dienst (RSD) staat u graag te woord.  

Samen met de RSD helpen wij u graag bij het zoeken naar een passende oplossing. Hoe eerder u hulp inroept, des te meer er mogelijk is!

========

Persbericht, d.d. 21 juni 2018

De Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Maarn heeft op 20 juni 2018 ingestemd met de benoeming van Kees de Wolf als nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2018.

De heer Kees de Wolf is een ervaren bestuurder en is al 30 jaar actief in de volkshuisvesting. Hij is een gedreven maatschappelijk betrokken volkshuisvester in hart en nieren. Hij was van 2006 tot 2014 directeur van Stichting Woonzorg Nederland. Vanaf 1982 heeft hij al verschillende functies in de volkshuisvesting gehad. Vanaf 2016 heeft hij nog commissariaten vervuld bij Stichting WOONopMAAT en Woonstichting Naarden.

Hij wil graag de komende jaren leiding geven aan Woningbouwvereniging Maarn om vanuit de dagelijkse praktijk zorg te dragen voor betaalbare sociale huurwoningen in Maarn en Maarsbergen. Hij doet dat in de wetenschap dat er voldoende uitdagingen zijn voor uitvoering van de speerpunten in het beleid van de corporatie: het project kluswoningen, zoeken naar nieuwbouwlocaties en investeren in duurzaamheid.

Woningbouwvereniging Maarn neemt per 1 juli afscheid van interim directeur-bestuurder Peter de Langen. Hij heeft vanaf 18 oktober 2017 leiding gegeven aan de corporatie onder druk van het Verscherpt Toezicht, dat was ingesteld door de Autoriteit Woningcorporaties. In korte tijd moest een herstelplan worden aangeleverd, met veel bijkomende en onderliggende informatie. De Autoriteit Woningcorporaties heeft inmiddels aangegeven dat het herstelplan als voldoende is geaccepteerd en nu een periode van monitoring en rapportering is aangebroken.

Woningbouwcorporatie Maarn heeft bestuurlijk en financieel de zaken op orde, er is een visitatie afgerond, er zijn beleidsstukken opgesteld en is een start gemaakt met de genoemde speerpunten. Wij zien vol vertrouwen de toekomst onder leiding van Kees de Wolf tegemoet.

————————-

30 mei 2018

Stand van zaken kluswoningen in Maarn
Het college van B&W heeft op 29 mei ingestemd met de start van de ‘Pilot kluswoningen’ in Tuindorp Maarn van de Woningbouwvereniging Maarn voor de komende twee jaar.

Woningbouwvereniging Maarn kan en wil vanwege de hoge kosten niet meer investeren in een volledige renovatie van de Tuindorpwoningen in Maarn. Wij willen de woningen wel behouden voor de doelgroep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarom is het concept kluswoningen ontwikkeld om samen met een huurder te investeren in een vrijkomende sociale huurwoning in Tuindorp. De woningbouwvereniging blijft investeren in de meest noodzakelijke voorzieningen en veiligheid van deze woningen. En de huurder gaat in eigen beheer en op eigen kosten aan de slag met de verbetering van de woningen naar eigen wensen en smaak. De woningen worden daardoor als kluswoningen verhuurd. De investeringen van de huurder worden ‘vertaald’ in een korting op de huur van de woning.

Door de publiciteit van de afgelopen dagen komen er veel vragen bij ons binnen, met name de vraag wie in aanmerking komt voor zo’n kluswoning. Daarom een korte toelichting.

Het gaat om vrijkomende woningen in het Tuindorp, gebouwd in 1924, in Maarn. Dit zijn oude woningen waar nog veel in moet gebeuren. Er zal bij mutatie eerst gekeken worden wat er allemaal aan moet gebeuren en welke (beperkte) investeringen Woningbouwvereniging Maarn zal doen.

Om in aanmerking te komen, zal een huurder moeten voldoen aan de gebruikelijke inkomenseisen voor een sociale huurwoning met een huur onder de € 597,30 (zie https://www.woningnetregioutrecht.nl/ ). De woning dient passend te worden toegewezen. Vervolgens zal gekeken worden of de huurder ook voldoende financiële middelen heeft om de investeringen te kunnen betalen. Na deze eerste check moet de huurder een klusplan maken en dat financieel onderbouwen. Als er meerdere kandidaten zijn zal het beste plan in samenhang met inschrijfduur bepalend zijn voor de definitieve toewijzing. Op basis van de investering van de huurder zal de korting op de huurprijs worden vastgesteld.

De klusser krijgt vervolgens 6 maanden de tijd om de woning bewoonbaar te maken en moet er dan ook gaan wonen. Voor het verder afmaken van de klussen is maximaal 2 jaar toegestaan. In het huurcontract wordt alles, inclusief het klusplan van de huurder, vastgelegd. Woningbouwvereniging Maarn zal begeleiden en controleren tijdens het kluswerk.

Op dit moment gaan wij van start met een pilot van 2 woningen. Als u belangstelling heeft, kunt u dat laten weten via service@wbvmaarn.nl Houdt u daarbij rekening met de gestelde eisen en besef dat er een beperkt aanbod is.

Kijk hier voor de publicaties in media:

Gemeentenieuwsbrief week 22:

https://www.heuvelrug.nl/actueel/nieuws_46419/item/pilot-kluswoningen-in-tuindorp-maarn_110563.html

 

Algemeen Dagblad:

https://www.ad.nl/utrecht/woningbouwvereniging-maarn-biedt-klushuis-aan-voor-400-euro-huur-in-de-maand~a4eef8c9/

 

De Kaap:

http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/lagere-huur-voor-klussers-447601 

 

——–

23 mei 2018

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Woningbouwvereniging Maarn heeft daarom een Privacyverklaring opgesteld. Lees hier meer.

———————————————————————————

21 december 2017

Anouk Kaiser treedt terug als directeur-bestuurder

Beste huurders,

In oktober hebben wij u geïnformeerd over de langdurige ziekte van Anouk Kaiser en de benoeming van de interim directeur-bestuurder. Helaas blijkt dat het herstel van Anouk langer gaat duren en zij daarvoor tijd nodig heeft. Een terugkeer voor 1 maart 2018, de einddatum van haar bestuursperiode, zit er niet in.

In onderling overleg is daarom besloten dat Anouk terugtreedt als directeur-bestuurder en zich volledig op haar herstel kan richten. en haar functie neerlegt per 1 november 2017. Het is jammer dat hiermee een einde komt aan een lange periode van haar inzet als betrokken bestuurder. Zij was van 2010 bestuurslid; ze begon als 2e secretaris en heeft vanaf 1 maart 2017 de functie van directeur-bestuurder vervuld.

Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid, wensen haar van harte beterschap en hopen nog een geschikt moment te vinden om in overleg met haar afscheid te nemen.

Tot 1 maart 2018 zal ik de functie van interim directeur-bestuurder blijven vervullen.

Met vriendelijke groet,

Peter de Langen, mede namens de Raad van Commissarissen

 


Verscherpt Toezicht, 13 november 2017

Woningbouwvereniging Maarn is door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) onder verscherpt toezicht geplaatst. De AW heeft in een gesprek met de huidige interim bestuurder en de Raad van Commissarissen van WBV Maarn aangegeven dat zij op korte termijn een visie op de toekomst van WBV Maarn verwacht en een ondernemingsplan.

Dit heeft met name betrekking op de keuzes die WBV Maarn moet maken als het gaat om de toekomstige renovatieplannen. Al eerder heeft de AW en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aangegeven dat het huidige beleid van renovatie veel druk legt op de financiële positie van WBV Maarn. Zij vragen zich ook af of deze investeringen wel passen in wat volkshuisvestelijk verantwoord is.

Met nadruk willen wij stellen dat de financiële positie van WBV Maarn ruim voldoende is, zoals ook blijkt uit de meerjarenbegroting, maar de kosten van renovatie worden, ook door de toegenomen eisen op het gebied van energiebesparing, steeds hoger en dit zou op de langere termijn kunnen leiden tot een ongewenste situatie. Ook wij stellen ons de vraag of dit wel passend is voor een corporatie die zich primair richt op sociale woningbouw. Zeker daar waar de mogelijkheden om ook nieuw te bouwen in de sociale sector weer aanwezig en gewenst zijn ook vanuit de wensen van de gemeenschap.

In het overleg met de AW hebben wij al onze ideeën ten aanzien van deze problematiek uiteengezet en wij gaan deze op korte termijn ook met onze leden bespreken.

Peter de Langen, interim directeur-bestuurder, mede namens de Raad van Commissarissen

—–

oktober 2017

Beste Huurders van Woningbouwvereniging Maarn,
Wellicht heeft u al vernomen dat onze directeur-bestuurder Anouk Kaiser ziek is en waarschijnlijk voor enige tijd niet in functie kan zijn. Dat is voor haar heel vervelend en we wensen haar dan ook van harte beterschap.
De Raad van Commissarissen heeft besloten om voor enkele maanden een interim directeur-bestuurder aan te stellen. Ik, Peter de Langen, ben sinds 18 oktober daarvoor aangesteld. Ik wil mij daarom kort aan u voorstellen.
Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als interimmanager bij verschillende organisaties. Ik heb bij de Open Universiteit op het gebied van Economie en Rechten verschillende modules afgerond.
Als interimmanager heb ik diverse projecten met succes afgerond bij woningbouwcorporaties zoals Ymere Amsterdam en Dudok Hilversum. Voor een samenwerkingsverband van 3 corporaties te weten, Woonwaard, Wooncompagnie, IntermarisHoeksteen in de kop van Noord Holland, heb ik o.a. de structuur opgezet van een dienstencentrum en Innovatieplatform, inclusief het opstellen van een nieuw Bestuursmodel, directiestatuut en bestuur statuut voor deze coöperatieve vereniging.
Ook was ik interimmanager bij de AVRO en APG Pensioenfondsen (voor de bouwsector) in Amsterdam op het werkterrein Finance en Control. Als projectmanager voor verschillende organisaties, waaronder de gemeente Zaanstad, heb ik allerlei opdrachten uitgevoerd.
In mijn woonplaats Amersfoort ben ik actief als voorzitter van een koepelorganisatie van bewonersorganisaties die zich bezighoudt met het versterken en verbeteren van de leefbaarheid in Amersfoort.
Ik pak de komende maanden voor Woningbouwvereniging Maarn de lopende zaken op. U kunt via de mail service@wbvmaarn.nl altijd uw vragen kwijt en ik hoop u te ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering op 27 november a.s.
Peter de Langen,
Interim directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn

—-

Hieronder vindt u onze nieuwsbrieven met daarin de laatste ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Maarn.

Huurderderbulletin juni 2017