Actueel

21 december 2017

Anouk Kaiser treedt terug als directeur-bestuurder

Beste huurders,

In oktober hebben wij u geïnformeerd over de langdurige ziekte van Anouk Kaiser en de benoeming van de interim directeur-bestuurder. Helaas blijkt dat het herstel van Anouk langer gaat duren en zij daarvoor tijd nodig heeft. Een terugkeer voor 1 maart 2018, de einddatum van haar bestuursperiode, zit er niet in.

In onderling overleg is daarom besloten dat Anouk terugtreedt als directeur-bestuurder en zich volledig op haar herstel kan richten. en haar functie neerlegt per 1 november 2017. Het is jammer dat hiermee een einde komt aan een lange periode van haar inzet als betrokken bestuurder. Zij was van 2010 bestuurslid; ze begon als 2e secretaris en heeft vanaf 1 maart 2017 de functie van directeur-bestuurder vervuld.

Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid, wensen haar van harte beterschap en hopen nog een geschikt moment te vinden om in overleg met haar afscheid te nemen.

Tot 1 maart 2018 zal ik de functie van interim directeur-bestuurder blijven vervullen.

Met vriendelijke groet,

Peter de Langen, mede namens de Raad van Commissarissen

——–
Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders verhuist per 1 december 2017 van Driebergen naar Apeldoorn

Wij werken voor wat betreft de incasso van huurachterstanden al jaren samen met Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders. Het kantoor in Driebergen verhuist per 1 december naar Apeldoorn. Het aantal baliebezoeken is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Directe beschikbaarheid via bijvoorbeeld telefoon, WhatsApp, e-mail en dergelijke, ook in de avonduren, wordt steeds belangrijker gevonden. Daarom heeft de directie van Flanderijn besloten om de activiteiten van het kantoor in Driebergen te verplaatsten naar Apeldoorn. De medewerkers van Driebergen verhuizen ook mee naar het kantoor in Apeldoorn.

Nieuwe kantoorgegevens

Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders

Bezoekadres: Steenbokstraat 15, 7324 AZ Apeldoorn

Postadres: Postbus 4138, 7320 AC Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer: 088 – 209 29 00

E-mail: apeldoorn@flanderijn.nl

IBAN: NL84RABO162142676

Openingstijden: balie ma t/m vr 08.30 – 17.00 uur

Telefoon: ma t/m do 08.30 – 20.00 uur en vr 08.30 – 17.00 uur


Verscherpt Toezicht, 13 november 2017

Woningbouwvereniging Maarn is door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) onder verscherpt toezicht geplaatst. De AW heeft in een gesprek met de huidige interim bestuurder en de Raad van Commissarissen van WBV Maarn aangegeven dat zij op korte termijn een visie op de toekomst van WBV Maarn verwacht en een ondernemingsplan.

Dit heeft met name betrekking op de keuzes die WBV Maarn moet maken als het gaat om de toekomstige renovatieplannen. Al eerder heeft de AW en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aangegeven dat het huidige beleid van renovatie veel druk legt op de financiële positie van WBV Maarn. Zij vragen zich ook af of deze investeringen wel passen in wat volkshuisvestelijk verantwoord is.

Met nadruk willen wij stellen dat de financiële positie van WBV Maarn ruim voldoende is, zoals ook blijkt uit de meerjarenbegroting, maar de kosten van renovatie worden, ook door de toegenomen eisen op het gebied van energiebesparing, steeds hoger en dit zou op de langere termijn kunnen leiden tot een ongewenste situatie. Ook wij stellen ons de vraag of dit wel passend is voor een corporatie die zich primair richt op sociale woningbouw. Zeker daar waar de mogelijkheden om ook nieuw te bouwen in de sociale sector weer aanwezig en gewenst zijn ook vanuit de wensen van de gemeenschap.

In het overleg met de AW hebben wij al onze ideeën ten aanzien van deze problematiek uiteengezet en wij gaan deze op korte termijn ook met onze leden bespreken.

Peter de Langen, interim directeur-bestuurder, mede namens de Raad van Commissarissen

—–

oktober 2017

Beste Huurders van Woningbouwvereniging Maarn,
Wellicht heeft u al vernomen dat onze directeur-bestuurder Anouk Kaiser ziek is en waarschijnlijk voor enige tijd niet in functie kan zijn. Dat is voor haar heel vervelend en we wensen haar dan ook van harte beterschap.
De Raad van Commissarissen heeft besloten om voor enkele maanden een interim directeur-bestuurder aan te stellen. Ik, Peter de Langen, ben sinds 18 oktober daarvoor aangesteld. Ik wil mij daarom kort aan u voorstellen.
Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als interimmanager bij verschillende organisaties. Ik heb bij de Open Universiteit op het gebied van Economie en Rechten verschillende modules afgerond.
Als interimmanager heb ik diverse projecten met succes afgerond bij woningbouwcorporaties zoals Ymere Amsterdam en Dudok Hilversum. Voor een samenwerkingsverband van 3 corporaties te weten, Woonwaard, Wooncompagnie, IntermarisHoeksteen in de kop van Noord Holland, heb ik o.a. de structuur opgezet van een dienstencentrum en Innovatieplatform, inclusief het opstellen van een nieuw Bestuursmodel, directiestatuut en bestuur statuut voor deze coöperatieve vereniging.
Ook was ik interimmanager bij de AVRO en APG Pensioenfondsen (voor de bouwsector) in Amsterdam op het werkterrein Finance en Control. Als projectmanager voor verschillende organisaties, waaronder de gemeente Zaanstad, heb ik allerlei opdrachten uitgevoerd.
In mijn woonplaats Amersfoort ben ik actief als voorzitter van een koepelorganisatie van bewonersorganisaties die zich bezighoudt met het versterken en verbeteren van de leefbaarheid in Amersfoort.
Ik pak de komende maanden voor Woningbouwvereniging Maarn de lopende zaken op. U kunt via de mail service@wbvmaarn.nl altijd uw vragen kwijt en ik hoop u te ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering op 27 november a.s.
Peter de Langen,
Interim directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn

—-

Hieronder vindt u onze nieuwsbrieven met daarin de laatste ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Maarn.

Huurderderbulletin juni 2017