Voor leden

Algemene ledenvergaderingen

WBV Maarn organiseert gemiddeld twee keer per jaar een algemene ledenvergadering om haar leden bij haar beleid en dienstverlening te betrekken. Van deze vergaderingen wordt altijd een verslag gemaakt. Hieronder staan de meest recente verslagen en relevante bijlagen gepubliceerd.

Uitnodiging ALV 3 december 2018

Geachte leden en huurders,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal worden gehouden op maandag 3 december 20.00 uur in de “De Twee Marken” te Maarn.

De agenda voor de ALV staat hieronder beschreven.

 1. Opening
 2. Verslag van 20 juni 2018
 3. Herbenoeming voor vier jaar van mevrouw Mette Vernooij, als voorzitter van de Raad van Commissarissen
 4. De Raad van Commissarissen heeft mevrouw Mette Vernooij in de vergadering van 20 september gevraagd zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Zij heeft daarin toegestemd met in achtneming dat daarvoor ook een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is vereist. Zij heeft aldaar op 21 november een fit & proper gesprek. Wij zijn in afwachting van een positieve zienswijze.
 5. Jaarplan en begroting 2019
 6. Toelichting door Kees de Wolf.
 7. Ontwikkeling Verscherpt Toezicht
 8. Ontwikkelingen Kluswoningen
 9. Mededelingen huurdersraad Maarn-Maarsbergen
 10. Rondvraag en sluiting

 

Let op: de ALV is alleen toegankelijk voor leden, indien u nog geen lid bent van de vereniging dan kunt u zich ter plekke inschrijven.

We kijken ernaar uit u te zien en in gesprek te gaan met elkaar.

—-

Geachte leden en huurders,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal worden gehouden op woensdag 20 juni 20.00 uur in de “De Twee Marken” te Maarn. De agenda voor de ALV staat hieronder beschreven.

 1. Opening
 2. Verslag van 26 februari 2018, zie website
 3. Herbenoeming voor vier jaar van de heer Lex Halsema als lid van de Raad van Commissarissen
 4. De Raad van Commissarissen heeft de heer Lex Halsema in de vergadering van 12 april gevraagd zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Hij heeft daarin toegestemd met in achtneming dat daarvoor ook een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is vereist. Hij heeft aldaar op 31 mei een fit & proper gesprek gehad en heeft vervolgens een positieve zienswijze ontvangen. Hij is daarmee door de RvC herbenoemd.
 5. Introductie Kees de Wolf – beoogd directeur-bestuurder1
 6. De Raad van Commissarissen heeft besloten de heer Kees de Wolf aan te stellen als directeur-bestuurder per 1 juli. De Autoriteit woningcorporaties voert nog een fit & proper gesprek met hem op 13 juni. Wij kunnen daarom met deze uitnodiging nog geen positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties meezenden. Wij gaan ervan uit dat die wel zal worden afgegeven. De ALV krijgt de gelegenheid om het besluit van de RvC te beoordelen. Wij verzoeken leden eventuele bezwaren schriftelijke en gemotiveerd voorafgaand aan de ALV aan de RvC kenbaar te maken, via hierboven genoemd adres.
 7. Jaarrekening 2017, zie website: https://www.wbvmaarn.nl/wp-content/uploads/2018/06/Jaarverslag-Jaarrekening-2017-met-accountantsverklaring-zonder-handtekening.pdf
 8. Ontwikkelingen Verscherpt Toezicht
 9. Ontwikkelingen Kluswoningen
 10. Mededelingen huurdersvereniging
 11. Rondvraag en sluiting
 12. Borrel en afscheid Peter de Langen interim directeur-bestuurder tot 1 juli 2018

 Bijlagen bij punt 4.
Selectieprocedure directeur-bestuurder
Beknopt CV K. de Wolf
jaarverslag 2017

1 Onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties gaat de benoeming in per 1 juli 2018.

Let op: de ALV is alleen toegankelijk voor leden, indien u nog geen lid bent van de vereniging dan kunt u zich ter plekke inschrijven.

We kijken ernaar uit u te zien en in gesprek te gaan met elkaar.
Met vriendelijke groet,
Peter de Langen
Interim directeur-bestuurder

Geachte leden en huurders,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal worden gehouden op maandag 26 februari om 20.00 uur in de “De Twee Marken” te Maarn. De agenda voor de ALV staat hieronder beschreven.

 1. Opening
 2. Verslag van 27 november 2017, zie website
 3. Situatie directeur-bestuurder
 4. Stand van zaken verscherpt toezicht
 5. Visitatie
 6. Bespreken voorstel kluswoning Tuindorp
 7. Mededelingen huurdersvereniging
 8. Rondvraag en sluiting

Let op: de ALV is alleen toegankelijk voor leden, indien u nog geen lid bent van de vereniging dan kunt u zich ter plekke inschrijven.

We kijken ernaar uit u te zien en in gesprek te gaan met elkaar.
Peter de Langen
Interim directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn


ALV’s in 2018

Verslag ALV 26 februari 2018

ALV’s in 2017

Verslag ALV 27 november 2017

Financiële meerjarenbegroting 2018-2027

Verslag ALV 28 juni

Presentatie huurdersbijeenkomst en ALV

Jaarstukken 2016

Agenda ALV 28 juni 2017

Bijlage ALV 28 juni 2017

verslag ALV 17 januari 2017

presentatie misse en visie 17 januari 2017

presentatie besturingsmodel 17 januari 2017

Agenda ALV 17 januari 2017

ALV’s in 2016

Agenda ALV 19 december 2016

Begroting leden 2017 19 december 2016

Presentatie begroting 2017 19 december 2016

Presentatie besturingsmodel 19 december 2016

Agenda ALV 27 oktober 2016

Ontwerpakte statutenwijziging

Verslag ALV 28 juni 2016

presentatie jaarverslag en jaarrekening 2015 (ALV 28 juni 2016)

Agenda ALV 28 juni 2016


ALV’s in 2015

Verslag ALV 8 december 2015

Begroting 2016 en meerjaren(onderhouds)begroting 2016-2025

Agenda ALV 8 december 2015

Verslag ALV 24 juni 2015

Presentatie penningmeester jaarrekening

Samenvatting Jaarverslag & Jaarrekening

Bijlage voordracht agenda ALV 24 juni 2015

Agenda ALV 24 juni 2015

Relevante links nieuwe Woningwet:

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32769_herzieningswet_toegelaten 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/instrumenten/routeplanner-woningwet.xml

Routeplanner Woningwet

Concept statuten versie 9 april 2015

Presentatie ALV 23 april 2015

Verslag ALV 23 april 2015

Agenda ALV 23 april 2015

ALV’s in 2014 

Verslag ALV 17 december 2014

Agenda ALV 17 december 2014

Beknopte versie begroting 2015

Verslag ALV 22 oktober

Machtiging ALV 22 oktober

Notulen ALV 25 juni


ALV’s in 2013

Verslag ALV 11 december 2013

Presentatie begroting 2014 – 2023

Verslag ALV 24 september 2013

Agenda ALV 19 juni 2013

Verslag ALV 19 juni 2013


ALV’s in 2012

Powerpointpresentatie ALV 13 december 2012

ALV verslag 27 juni 2012

Agenda ALV 27 juni 2012

ALV’s in 2011

ALV verslag 14 december 2011

Powerpointpresentatie ALV 14 december 2011

Agenda ALV 14 december 2011

ALV verslag 15 juni 2011

Agenda ALV 15 juni 2011