Voor leden

| Uitnodiging ALV 23 november 2023 |

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Maarn op donderdag 23 november 2023 om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in het dorpshuis De Twee Marken, Tromplein 5, 3951 CR Maarn.

Wilt u uw legitimatiebewijs meenemen?
Hiermee kunnen wij controleren of u lid bent van de vereniging. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering. Als lid van de vereniging mag u uw stem uitbrengen over de besluiten die tijdens de vergadering aan de leden worden voorgelegd.

Wilt u ons laten weten of u aanwezig bent?
U kunt dit aan ons doorgeven via service@wbvmaarn.nl of via 0343-443778. Dan kunnen wij bij de inrichting van de zaal rekening houden met het aantal mensen.

Mocht u niet in staat zijn om naar De Twee Marken te komen en u wil toch bij de vergadering aanwezig zijn, dan kunnen we vervoer regelen. U kunt dit aangeven per mail of telefonisch.

Volmacht

U kunt ook uw stem uit te brengen door het geven van een volmacht aan een ander lid van de vereniging. Deze moet door u en de gevolmachtigde ondertekend worden en meegenomen naar de ALV. U moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs meegeven. Een lid mag namens meerdere leden een stem uitbrengen.

Toelichting op de agenda

De toekomst van Wbv. Maarn is de afgelopen maanden met u besproken in verschillende bijeenkomsten. Voor de huidige en toekomstige huurders van Wbv. Maarn is het belangrijk dat wij onze taken kunnen blijven realiseren. Onze conclusie is dat we een partner nodig die de nodige investeringen gaat doen én de dienstverlening aan huurders dichtbij organiseert. Op basis van een uitgebreid onderzoek is gekozen voor een fusie met NabijWonen (dat op 1-1-2024 ontstaat na fusie van Heuvelrug Wonen en RKZeist).

Een fusie met NabijWonen betekent dat de zelfstandigheid van Wbv. Maarn losgelaten wordt en dat de vereniging moeten worden omgezet naar een stichting. Tijdens de vergadering van 23 november 2023 vragen wij de leden van de vereniging te stemmen over de omzetting van de vereniging naar een stichting en over de bijbehorende wijziging van de statuten.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen via service@wbvmaarn.nl.

De notulen van de ALV van 11 oktober vindt u hier.

Ik hoop u te ontmoeten op 23 november 2023 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Kees de Wolf

Directeur-bestuurder


Agenda van de Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Maarn op donderdag 23 november 2023 

19.30 uur: Ontvangst in het dorpshuis De Twee Marken

20.00 uur: Algemene Ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en behandeling ingekomen stukken

Als u een vraag heeft voor de vergadering, verzoeken wij u deze uiterlijk 20 november 2023 bij ons aan te leveren per brief of via service@wbvmaarn.nl. Wij geven u dan tijdens de vergadering een antwoord.

3. Omzetting vereniging in een stichting*

Voorstel tot omzetting van Woningbouwvereniging Maarn in Woningstichting Maarn.

Toelichting: op 17 april, 12 juni, 11 oktober en 30 oktober 2023 is in de Algemene Ledenvergadering gesproken over de toekomst van de vereniging. Daarbij is ook de omzetting van een vereniging in een stichting besproken, als noodzakelijke stap om te kunnen fuseren. Daarom stelt het bestuur voor de vereniging om te zetten in een stichting.

De onderbouwing vindt u hier.

4. Statutenwijziging*

Voorstel tot wijziging van de statuten van Woningbouwvereniging Maarn in die van Woningstichting Maarn.

De voorgestelde statutenwijziging (versie 4 oktober 2023) vindt u hier.

5. Mededelingen/rondvraag

6. Sluiting

*  Om een besluit te kunnen nemen over de omzetting van vereniging naar stichting en over het wijzigen van de statuten, moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering gehouden op 11 december 2023. Conform de statuten artikel 17.2 hoeft dan niet de helft van de leden aanwezig te zijn.