Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. De RvC bestaat uit de volgende personen:

  • De heer H.J. (Hannes) Sanders, voorzitter
  • De heer D. (Damy) Colon, lid raad van commissarissen en huurderscommissaris
  • Mevrouw S. (Sienke) Wolters, lid raad van commissarissen

Hier vindt je het rooster van aftreden

In het Reglement van de Raad van Commissarissen staan de regels die de RvC en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Om goed te functioneren heeft de RvC vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

Toezichtskader Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van Woningstichting Maarn. In de Toezichtvisie van Woningstichting Maarn vind je de gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden van het bestuur en Raad van Commissarissen.

In het Toezichtkader geeft de RvC aan hoe zij dit toezicht vorm en inhoud geeft. Het Toetsingskader betreft een weergave van de meetinstrumenten aan de hand waarvan de RvC de prestaties van Woningstichting Maarn toetst. Deze zijn ook opgenomen in het Toezichtkader van Woningstichting Maarn.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders

Beoordeling en beloning van het bestuur                                               Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de RvC en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde.

De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘A’.  Voor de bestuurder van Woningstichting is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Beoordeling en beloning van de RvC                                                              Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken. De vergoeding van de de RvC valt volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW.