Raad van Commissarissen

Elke woningcorporatie in Nederland heeft een Raad van Commissarissen die belast is met het toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie. Belangrijke besluiten van de bestuurder behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag. De raad van commissarissen hanteert de volgende uitgangspunten voor de interne governance:

  • Wet- en regelgeving (en wijzigingen daarin en opgaven die daaruit voortvloeien) 
  • Statuten en reglementen
  • Planning & Controlcyclus (begroting, rapportages, jaarverslag, etc.)
  • Op te leveren beleidsstukken
  • Prestatieafspraken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • De opgaven voortvloeiend uit de Accountantsrapportage
  • De opgaven voortvloeiend uit communicatie met externe toezichthouders

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement RvC . De raad van commissarissen telt drie leden. Zij zijn voor vier jaar benoemd en kunnen 1 keer opnieuw worden benoemd. De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden.

Mevrouw M. (Mette) Vernooij, voorzitter 

De heer A.C.F. (Lex) Halsema, lid en vicevoorzitter raad van commissarissen. 

De heer D. (Damy) Colon, lid raad van commissarissen en huurderscommissaris

Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken. De vergoeding van de de RvC valt volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW. Het rooster van aftreden kunt u hieronder hier vinden.