Bestuur

Woningstichting Maarn wordt geleid door de directeur-bestuurder. Per 1 juli 2018 is Kees de Wolf directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. U kunt uw vragen aan hem altijd kwijt via de mail service@wbvmaarn.nl .

Governancecode

Woningstichting Maarn onderschrijft de Governancecode woningcorporaties 2020. Hiermee laten we zien waar we voor staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

Corporate Governance

In de Governancecode staat onder meer dat de corporatie zich verplicht om haar integriteitscode op internet te plaatsen. De RvC en het bestuur en onderschrijft de code. Deze integriteitscode draagt bij aan de doelstellingen van Woningstichting Maarn. Wij zijn daarnaast van mening dat onze bewoners, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders erop mogen rekenen dat wij ons aan deze normen en waarden houden.

Statuten

Wij vinden deugdelijk bestuur van groot belang. In de statuten van Woningstichting Maarn en het Bestuursreglement lees je wat het bestuur van de vereniging doet en volgens welke regels. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de uitvoering ervan door het bestuur. Als er investeringen worden aangegaan dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. Daarnaast hanteert Woningstichting Maarn het Treasurystatuut waarin we bepalingen hebben opgenomen rondom financieringen, beleggingen en liquiditeitenbeheer.

Woningstichting Maarn Maarn is een Toegelaten instelling (T.i) op basis van Hoofdstuk IV, artikel 19 en volgende van de Woningwet. In het Reglement financieel beleid en beheer maakt Woningstichting Maarn inzichtelijk op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt.

Visitatierapport

Woningstichting Maarn laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. In april 2022 was de laastste visitatie.  Hierover leest u meer in ons visitatierapport en de bestuurlijke reactie.