Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap in werking. Nieuw is dat er nu een expliciete informatieplicht is. Onder andere over uw rechten en verplichtingen. Het meeste staat al omschreven in de algemene huurvoorwaarden. De belangrijkste onderwerpen hebben voor u op een rij gezet.

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. Hier geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

U woont in het gehuurde huis en gebruikt het alleen als woning

Een woning is om erin te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten, tenzij wij u met een brief of e-mail toestemming geven voor ander gebruik. U mag uw huis niet gebruiken voor een bedrijf, zonder onze toestemming. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor uw buren of omwonenden.

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier  woont en dat u niet een andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. U mag niet iemand anders in de woning laat wonen. Behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen. Iemand anders in de woning laten wonen mag alleen als wij per brief of e-mail toestemming geven.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U draagt dan feiten en omstandigheden aan waaruit blijkt u nog wel in uw woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan vragen wij de rechter de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders die een woning zoekt. 

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt dan moet u zich weer uitschrijven bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet in zonder uw toestemming, tenzij er een noodsituatie is

Uitgangspunt is dat wij niet zonder uw toestemming uw woning binnen mogen, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent.

  • U moet ons binnen laten als:
    wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren;
  • wij gaan renoveren en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;
  • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren;
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

 Verschillende soorten huurovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten.  Het soort contract is belangrijk voor hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

De minister bepaalt de mogelijkheden voor huurverhoging. Die stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie.

Onderhoud
Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. .Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

  • Als het gebrek door uw schuld is ontstaan;
  • Het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen;
  • Het is onmogelijk om het gebrek te repareren;
  • De reparatie is te duur. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u ons dat melden via het klantportaal of  service@wbvmaarn.nl. U kunt ook bellen naar (0343) 44 37 78 of een e-mail sturen naar service@wbvmaarn.nl.

Heeft het spoed dan belt u direct telefoonnummer (0343) 44 37 78.

Verdere informatie vindt u op: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl

U onderhoudt zelf dingen die u zelf hebt toegevoegd aan de woning. Wij noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Heeft u iets toegevoegd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen. 

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons en u ons dat wil vertellen. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht melden. U vertelt uw klacht altijd schriftelijk aan ons. Zie onze website: wbv.maarn.nl/klacht.

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.

De klachtencommissie
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Een klacht melden kan via: https://www.kwru.nl/

Kantonrechter/huurcommissie
In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter. Via deze link vindt u meer informatie:
Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl